Seuraa Tuokon blogia pysyäksesi ajan tasalla
Seuraa Tuokon blogia pysyäksesi ajan tasalla

Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Tällä sivulla tilintarkastaja neuvoo ja vastaa taloushallintoon liittyviin kysymyksiin. Voit lähettää oman kysymyksesi osoitteeseen meri.vainola@tuokko.fi

Miten voin varmistua konsernitilinpäätöksen oikeellisuudesta?

Konsernitilinpäätös on monitahoinen kokonaisuus erilaisine konsernioikaisuineen, joita ovat mm. sisäisen omistuksen eliminointi, sisäisten katteiden eliminointi ja vähemmistöosuuden eliminointi. Konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden voi kuitenkin varmistaa yksinkertaisella tavalla, sillä konsernitilinpäätöksen omalla pääomalla tulee olla jatkuvuus aivan samoin kuin erillisyhtiöiden omalla pääomalla.

Konsernitilinpäätöksen oman pääoman muutokset edellisen tilikauden konsernitilinpäätökseen verrattuna tulee siis olla selvitettävissä. Konsernitilinpäätöksen oman pääoman jatkuvuus voidaan testata yksinkertaisimmillaan seuraavalla laskentakaavalla:

• konsernitilinpäätöksen tilikauden voitto vuonna x
• + konsernitilinpäätöksen edellisten tilikausien voitto vuonna x
• – emoyhtiön jakamat osingot vuonna x+1
• = konsernitilinpäätöksen edellisten tilikausien voitto tilinpäätöksessä x+1

Yrityksen liiketoimintana on tehdä tuotteita ja palveluprojekteja, joiden valmistaminen kestää yli vuoden tai ainakin siten, että projektit ovat kesken tilinpäätösvaiheessa. Yritys laskuttaa projektit useassa erässä asiakkailtaan. Yrityksellä on ollut tapana kirjata liikevaihtoon kaikki tilikaudella tehdyt myyntilaskut. Onko tuloutustapa hyvän kirjanpitotavan mukainen ja miksi?

Tämä ns. maksupostiperusteinen tuloutus on käytännössä hyvin yleistä, mutta se ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Tulot voidaan kirjata tuotoiksi eli liikevaihtoon tms. kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1) Silloin, kun tuote tai palvelu luovutetaan valmiina asiakkaalle, jolloin tehtyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvät oikeudet, velvollisuudet ja vastuut siirtyvät toimittajalta asiakkaalle.
2) Valmistusasteen perusteella, jolloin puhutaan ns. osatuloutuksesta. Tällöin liikevaihtoon kirjataan vain valmistusaste-%:n perusteella myyntituloa ja sitä vastaava määrä kuluja. Loput myyntilaskuista ja niistä saaduista suorituksista kirjataan ennakkomaksuihin tai jos on tehty enemmän työtä kuin on laskutettu, kirjataan laskuttamaton osuus saamisiin. Vastaavasti valmistusastetta suurempi määrä tehtyjä hankeostoja kirjataan vaihto-omaisuuteen.

Ensin mainittu tuloutustapa aiheuttaa suuria, pitkäkestoisia projekteja tuottaville yrityksille varsin isoja liikevaihdon vaihteluita tilikausien välillä. Tämän vuoksi useat yritykset haluavat kirjata tuottoja valmistusasteen perusteella. On kuitenkin huomattava, että valmistusasteeseen perustuvaa tulojen kirjaamista tuotoiksi voidaan soveltaa ainoastaan, mikäli tuloutettavien hankkeiden erilliskatteet ovat luotettavalla tavalla ennakoitavissa. Tästä ennakoinnista ja erilliskatteen arviointimenetelmän luotettavuudesta tulee olla kokemusperäistä näyttöä. Yrityksellä tulee siten olla käytössä systemaattinen ja toimiva hankekohtainen kustannuslaskenta, mikä tulee dokumentoida ja tarkistaa säännöllisesti.

Koska valmistusasteen mukainen tulouttaminen perustuu arvioon, tämän tuloutusmenetelmän käyttämisessä tulee olla erityisen varovainen. Niinpä pitkäaikaishankkeiden alkuvaiheessa tulisi kirjata valmistusasteen mukaista tuottoa vastaava määrä kulua eli nollakatetta. Lisäksi jos hankkeen ennakoidaan muodostuvan tappiolliseksi, koko tappio eli negatiivinen erilliskate tulee kirjata kuluna pakolliseksi varaukseksi heti, kun tappion toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä. Verrattuna ns. ”maksupostituloutukseen”, hyvän kirjanpitotavan mukaisessa valmistusasteen mukaisessa tuloutuksessa otetaan siis huomioon pitkäaikaishankkeisiin liittyvä epävarmuus.