Tilintarkastusta 45 vuotta
45 vuotta suomalaista tilintarkastusta

Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus on ollut peruspalvelumme 45 vuoden ajan. Olemme tilintarkastaneet tuhansia yrityksiä ja yhteisöjä mikroyrityksistä kansainvälisiin konserneihin. Asiakkaamme edustavat kaikkia toimialoja sekä yritys- ja yhteisömuotoja. Toimimme itsenäisenä ja riippumattomana tilintarkastustoimistona.

Tilintarkastuskokemuksemme ja -osaamisemme on vankkaa ja monipuolista. Tarkastustyömme on organisaation johtoa konsultoivaa. Keskitymme asiakkaan kannalta olennaisiin asioihin.

Tarjoamme mm. seuraavat palvelut:

Kansainväliset toimeksiannot suoritamme joustavasti  yhteistyökumppanimme Praxityn kanssa.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslain 5 § mukaan yhteisön ja säätiön täytyy valita tilintarkastaja ja on toimitettava tilintarkastus, kun sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain 2 § mukaan oltava joko HT- tai KHT-tilintarkastaja. Yrityksellä ei voi enää olla ns. maallikkotarkastajaa.

Tilintarkastajan valintaan liittyvät ilmoitukset

Tilintarkastajan valinta ja muutokset tulee ilmoittaa kaupparekisteriin viipymättä. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät kaupparekisterin sivuilta.

Tilikauden aikainen tarkastus

Valvontatilintarkastus tarkoittaa tilikauden aikaista jatkuvaa tarkastusta, jonka kohteena ovat kirjanpito, rahavarat, tositeaineisto ja yhtiön hallinto. Valvonta on osa tilintarkastusta, jonka tarkoituksena on tilikauden aikana suoritettavissa tarkastuksissa varmistua asiakkaan kirjanpidon oikeellisuudesta, tositeaineiston lainmukaisuudesta, rahavarojen hoidon luotettavuudesta, talousjärjestelmien toiminnan luotettavuudesta ja yhteisö- ja verolainsäädännön vaatimusten huomioon ottamisesta. Tarkastuskäyntien lukumäärä määräytyy asiakkaan koon mukaisesti sekä asiakkaan kanssa sovitusta tarkastusfrekvenssistä.

Tilikauden aikaisesta valvontatilintarkastuksesta hyötyvät kaiken kokoiset yritykset. Pienemmissä yrityksissä valvontatilintarkastus voi tarpeen mukaan painottua osaprosessien tarkastukseen tai erityiskysymyksien läpikäyntiin ja neuvontaan.

Corporate Governance - hyvä hallintotapa

Corporate Governance - hyvä hallintotapa tarkoittaa yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee hallituksen ja muun yritysjohdon roolit, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin.

Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien oikeuksien suojeleminen, omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajien lakisääteisten oikeuksien tunnustaminen ja heidän osallistumisensa rohkaiseminen, organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä organisaation johtoelimen ohjaus- ja valvontatehtävät ja tilivelvollisuus.

Valvontatehtävät käsittävät huolehtimisen siitä, että

• taloudellisten tietojen raportointi on oikea-aikaista ja tarkkaa ja että
• tilintarkastus, sisäinen valvonta, riskienhallinta, lakien ja määräysten noudattaminen ja johtamis- ja hallintokäytännöt on järjestetty asianmukaisesti.

Corporate Governance -termi viittaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaan suositukseen pörssiyhtiöiden hyvistä hallinnointikäytännöistä (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi).

Hallinnon tarkastuksen painopisteet

Hyvä hallintotapa on tilintarkastuksen jatkuvan tarkastuksen kohteena. Hallinnon tarkastuksessa painopisteitä ovat mm. yhtiön johdon toimien arviointi, päätöksenteon luotettavuus, hallituksen toiminta, hallituksen valvontavelvollisuuden toteuttaminen, asioiden hoitaminen yhtiön edun mukaisesti, yhtiöissä sovellettavien eettisten periaatteiden noudattaminen eli yleisesti ottaen hallituksen toiminta lain, yhtiöjärjestyksen ja yleisen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti.

Tilintarkastajan lausunto

Laadimme lakisääteiset auktorisoidun tilintarkastajan lausunnot ja todistukset eri tilanteisiin kuten

  • yritysjärjestelyihin,
  • avustustilityksiin, liikennelupiin ja
  • muihin toimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 

 

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Timo Tuokko
timo.tuokko@tuokko.fi
040 513 1150

Jari Miikkulainen
jari.miikkulainen@tuokko.fi
050 464 8081

Janne Elo
janne.elo@tuokko.fi
050 353 3026

Lue uutisemme