Pysy ajantasalla seuraamalla Tuokkoa sosiaalisessa mediassa

Veronkiertosäännöksen soveltaminen osakevaihdossa

Osakevaihtoon ei sovellettu veronkiertosäännöstä

Korkein hallinto-oikeus on julkaissut vuosikirjapäätöksen (KHO 2017:78) osakevaihdosta ja veronkiertosäännöksen soveltumisesta osakevaihtoon. Korkein hallinto-oikeus totesi ennakkoratkaisussaan, että veronkiertosäännöstä ei sovellettu osakevaihtoon.

Tapauksen taustaa

A Oy harjoitti sijoitustoimintaa, ja X omisti sen koko osakekannan. A Oy oli perustettu vuonna 2015. Ennen suunniteltua osakevaihtoa A Oy:llä ei ollut käytännössä liiketoimintaa. B Oy toimi puualalla, ja X omisti sen osakekannasta 50,60 prosenttia. X oli tullut B Oy:hyn osakkaaksi vuonna 2007.

X haki verohallinnolta ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan suunnitelmissa oli toteuttaa yritysjärjestely siten, että A Oy toteuttaa osakeannin, jossa X merkitsee kaikki osakkeet hänen omistamillaan B Oy:n osakkeilla. X luovuttaisi siten omistamansa B Oy:n osakkeet A Oy:lle ja X saisi osakevaihdossa vastikkeeksi A Oy:n uusia osakkeita. Osakevaihdon jälkeen A Oy omistaisi 50,60 prosenttia B Oy:n osakkeista.

Ennakkoratkaisua haettiin kysymykseen siitä, että sovelletaanko osakevaihtoon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 52 f §:n osakevaihtoa koskevaa säännöstä vai EVL 52 h §:n tai verotusmenettelystä annetun lain 28 §.n veronkiertosäännöstä.

Mikäli järjestelyyn sovelletaan EVL 52 f §:n osakevaihtoa koskevaa säännöstä, ei osakevaihdosta aiheudu X:lle välittömiä tuloveroseuraamuksia. Mikäli järjestelyyn sovellettaisiin EVL 52 h §:n veronkiertosäännöstä, joutuisi X maksamaan B Oy:n osakkeiden luovutuksesta muodostuvasta luovutusvoitosta pääomatuloveroa.

Ennakkoratkaisu ja valitus

Verohallinto totesi ennakkoratkaisussaan, että järjestelyyn sovellettiin EVL 52 f §:n osakevaihtosäännöstä.

Veroasiamies haki ennakkoratkaisuun muutosta ja vaati, että hallinto-oikeus katsoo järjestelyn veronkierroksi. Veroasiamies perusteli hakemusta mm. sillä, että järjestelylle ei ollut liiketaloudellisia perusteita. Lisäksi veroasiamiehen valituksessa todettiin, että järjestelyssä saavutettiin perusteettomia veroetuja, mm sillä, että A Oy ei maksa veroa B Oy:n jakamasta osingosta ja X hyötyy perusteettomasti A Oy:n nettovarallisuuden kasvusta.

Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen ja totesi, että yritysjärjestelyssä ei ollut kyse veronkierrosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista

Veroasiamies haki hallinto-oikeuden päätökseen muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja järjestelyyn sovelletaan EVL:n veronkiertosäännöstä. Veroasiamies totesi mm., että jos yritysjärjestelyltä puuttuvat kokonaan liiketaloudelliset perusteet tai liiketaloudelliset perusteet ovat hyvin ohuet, on ilmeistä, että järjestelyn yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on pykälässä tark

oitetulla tavalla veron kiertäminen tai sen välttäminen. Liiketaloudellisia perusteita on arvioitava ensisijaisesti yritysjärjestelyyn osallistuvien yhtiöiden – ei niiden osakkeenomistajien – intressissä.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen. KHO viittasi ratkaisunsa perusteluissa mm. Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. KHO totesi perusteluissaan, että lähtökohtaisesti riittävänä liiketaloudellisena syynä osakevaihdolle on sen sijaan pidettävä jo sitä, että osakevaihto johtaa, kuten tässä tapauksessa, toimeen osallistuvien yhtiöiden toimintojen uudelleenjärjestelyyn. EVL 52 h §:n veron kiertämistä koskeva säännös voi mainitut lähtökohdat huomioon ottaen tulla sovellettavaksi vain, jos kysymys on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetusta oikeuden väärinkäytöstä. Mikäli järjestelyssä esitetään syntyvän konkreettisia ja järjestelmälle vieraita veroetuja, on esitettyjä liiketaloudellisia perusteita punnittava sen selvittämiseksi, onko veron kiertämisen tai välttämisen katsottava olleen järjestelyn pääa

siallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista. Näin ollen asiassa tulee ensin tutkia, ovatko Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön esittämät osakevaihtoon liittyvät veroedut tavanomaisia veroetuja vai onko niitä pidettävä lain tarkoituksen vastaisina.

KHO totesi, että järjestely täytti EVL:n osakevaihtoa koskevan §:n muodolliset edellytykset.

KHO totesi ennakkoratkaisussaan, että verotuksellisesti tavanomaisena seuraamuksena on pidettävä B Oy:stä saatavien osinkojen verokohtelun muuttumista, kun osingonsaajaksi tulee X:n sijasta A Oy. Verojärjestelmän kannalta tavanomainen seuraamus on sekin, että uuden emoyhtiön A Oy:n nettovarallisuus muuttuu osakevaihdon seurauksena.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on lisäksi esittänyt, että järjestelyssä saavutetaan veroetua, jos A Oy myy tulevaisuudessa B Oy:n osakkeita. KHO:n mukaan asiassa ei ole kuitenkaan esitetty, että A Oy:n olisi tarkoitus pian osakevaihdon jälkeen luopua B Oy:n osakkeista ja että osakevaihto olisi näin ollen vain välivaihe järjestelyssä, jonka lopullisena todellisena tarkoituksena olisi B Oy:n osakkeiden myyminen.

KHO katsoi, että asiassa ei ole näytetty syntyvän konkreettisia ja järjestelmälle vieraita veroetuja. Tästä syystä KHO:N mukaan järjestelyn tueksi esitettyjä liiketaloudellisia perusteita ei tarvitse enemmälti punnita.

Yhteenveto

KHO:n ennakkoratkaisu supistaa merkittävästi verottajan mahdollisuuksia soveltaa veronkiertosäännöstä yritysjärjestelyissä. Yrityksillä tulee olla oikeus järjestää mm. omistusrakenteita haluamallaan tavalla. EVL:n eri yritysjärjestelysäännöksen mahdollistavat verotehokkaita tapoja muokata yritysrakenteita.

KHO:n päätöksen perusteluiden mukaan yritysjärjestelyiden osalta ei ole välttämättä edellytettävän merkittävien liiketaloudellisten perusteiden olemassaoloa, kunhan järjestelyssä ei synny järjestelmälle vieraita veroetuja. Mikäli järjestelyssä esitetään syntyvän konkreettisia ja järjestelmälle vieraita veroetuja, tulee erikseen tutkia, onko järjestelyyn olemassa liiketaloudellisia perusteita.  KHO:n ennakkoratkaisun jälkeenkin erilaisten yritysjärjestelyjen huolellinen etukäteisvalmistelu on avainasemassa.

Lisätietoja:

Tom Hoffström
Tax Partner
tom.hoffstrom@tuokko.fi

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kirjoittanut: Maria Haapala | 24.5.2017 | Kategoriassa: Verouutiset