Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus on lakisääteistä palvelua. Tilintarkastusta koskevat säännökset ovat pääosin tilintarkastuslaissa. Tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaan yhteisön ja säätiön täytyy valita tilintarkastaja ja on toimitettava tilintarkastus, kun sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastajia ovat tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:n mukaan tilintarkastusyhteisöt sekä HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajaksi hyväksytyt luonnolliset henkilöt.

Yhteisöllä voi olla tilintarkastusvelvollisuus, vaikka yllä todetut rajat eivät täyttyisikään. Yhteisössä tulisi suorittaa tilintarkastus, jos yhtiöjärjestyksessä, säännöissä, yhtiösopimuksessa tms. on määrätty tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan valinnasta.

Kaikissa säätiöissä on suoritettava tilintarkastus säätiölain perusteella. Tilintarkastus on suoritettava myös yhteisöissä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja joilla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (holdingyhtiö).

Yhteisöllä tai muulla kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus siihen, että tilintarkastus suoritetaan vapaaehtoisesti, vaikka yllä todetut rajat eivät täyttyisi tai tilintarkastuksesta ei ole määräystä yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai muussa vastaavassa asiakirjassa.

Tilintarkastuksen tarkoituksena on riippumattomasti arvioida Yhteisön hallinnon ja talouden hoitoa. Meille tilintarkastuksessa on lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi keskeistä asiakkaan liiketoiminnan tukeminen ja palvelualttius. Jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa on nimetty vastuullinen tarkastaja, jonka kautta kysymykset hoituvat ilman turhaa ajan ja energian haaskausta. Meille tilintarkastus tarkoittaa tiedon keruuta, analysointia ja lopulta sen jakamista hyödynnettävässä muodossa. Tavoitteenamme on se, että pystyisimme auttamaan asiakkaitamme heidän toiminnassaan.

Tilintarkastustoimeksiannoissa hyödynnämme asiantuntijoidemme toimialaosaamista. Keskitymme asiakasyhteisö huomioon ottaen asiakasyhteisön kannalta olennaisiin asioihin. Pyrimme pitämään asiakastoimeksiantoihin osallistuvien tiimien kokoonpanon muuttumattomana, mikä tehostaa itse tilintarkastuksen suorittamista sekä auttaa ymmärtämään asiakkaan toimintaympäristöä syvällisemmin. Toimintatapamme tukee myös asiakkaan taloushallinnon henkilöstöä, kun tunnemme asiakasyhteisön toimintatavat jo entuudestaan. Keskitymme asiakasyhteisö huomioiden olennaisiin asioihin.

”Tuokko on tarjonnut meille tehokasta, ystävällistä ja asiakaslähtöistä palvelua tilintarkastukseen ja yrityksen talouteen liittyvissä monimutkaisissa kysymyksissä. Olemme erittäin tyytyväisiä Tuokkoon ja suositelemme heitä muillekin.”
– Oy Lore Ab –

”Tarkka kumppani, jonka kanssa on ollut hyvä kehittää myös säätiön taloudellisia prosesseja.”
– Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurmisen Säätiön asiamies –

Hyödyllisiä linkkejä

Tilintarkastajan valintaan liittyvät ilmoitukset

Tilintarkastajan valinta ja muutokset tulee ilmoittaa kaupparekisteriin viipymättä. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla tai muulla vastaavalla vastuuvelvollisella. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät kaupparekisterin sivuilta.

Tilintarkastajan hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa PRH, joka ylläpitää tilintarkastajarekisteriä.

Tilintarkastuslaki uudistui ja tuli voimaan vuonna 2016. Muutokset panevat täytäntöön Euroopan Unionin tilintarkastusdirektiiviin tehdyt muutokset ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevan EU-asetuksen.