Tiedote: Yrityksille tarjotut tukitoimet koronavirusepidemiassa

Tukitoimet verotuksessa:

Yrityksen ennakkoverot

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa on suositeltavaa muuttaa pikimmiten.

Ennakkoverojen määrän tarkistamisen ja muutoshakemuksen voi tehdä OmaVerossa (vero.fi/omavero). Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa hakemuksen perusteella ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä.

OmaVerossa voi hakea muutosta myös ennakkoveron eräkuukausiin.

Verojen maksujärjestelyt

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Helpotetussa maksujärjestelyssä olevia veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta 4 prosenttiin  (normaalisti 7 prosenttia) maksujärjestelyssä olevien verojen osalta.

Jos yrityksellä on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 25.3.-31.8.2020 välisenä aikana OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 028.

Valmisteilla olevan lakimuutoksen mukaista alennettua 4 prosentin viivästyskorkoa sovellettaisiin takautuvasti 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin. Lisäksi muutos olisi tarkoitettu määräaikaiseksi koskien veroja, jotka erääntyvät viimeistään 31.8.2020.

Verohallinto käsittelee aikaisintaan 25.3.2020 saapuneet maksujärjestelypyynnöt, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. Lainmuutoksen odotetaan tulevan voimaan huhtikuun lopussa ja Verohallinto arvioi pyyntöjen käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta. On kuitenkin hyvä muistaa, että koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa, jolloin käsittelyajat pitenevät.

Jos yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, uuden maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa. Uuden maksujärjestelypyynnön myötä yritys voi saada helpotetun maksujärjestelyn.

Helpotetun maksujärjestelyn voi saada, mikäli pyyntö täyttää järjestelyyn vaaditut ehdot.

Maksujärjestelyyn pääsee, jos

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Helpotetussa maksujärjestelyssä verojen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä annetaan toukokuusta alkaen, ja näin ollen toukokuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on elokuussa ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain. Päätös maksujärjestelystä on heti nähtävissä OmaVerossa ja hyväksytty pyyntö tulee voimaan heti.

Helpotetussa maksujärjestelyssä Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Maksujärjestelyn maksuerät voidaan jakaa enintään kahdelle vuodelle. Helpotetun maksujärjestelyn ensimmäisen erän maksuaikataulun myötä yrityksen ei tarvitse maksaa maksujärjestelyyn kuuluvia veroja kolmeen kuukauteen maksujärjestelyn tekemisestä.

Lisäaika veroilmoituksen jättämiseen

Veroilmoitusten määräaikoihin ei ole tullut muutosta. Veroilmoituksen jättämisen voidaan kuitenkin myöntää lisäaikaa, mikäli on olemassa erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi yritys on estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.

Lisäaikaa voi hakea OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai vero.fi:stä löytyvällä lomakkeella. Hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Mikäli veroilmoituksen antaa myöhässä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisesta, johtuen, yritys voi pyytää myöhästymismaksun 100 euroa perimättä jättämistä. Yritys voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä Verohallinnon puhelinpalvelusta tai viestillä OmaVeron kautta.

ALV- ja tulorekisteri-ilmoitukset

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa.

Myöhässä annetun ALV -ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi, jos ilmoittaminen on estynyt sairastumisen vuoksi. Yritys voi pyytää myöhästymismaksun perimättä jättämistä Verohallinnon puhelinpalvelusta tai viestillä OmaVeron kautta.

Tulorekisteri-ilmoituksen viivästymisestä ei peritä myöhästymismaksua vuonna 2020, mikäli viivästyminen johtuu sairastumisesta.

Työeläkemaksujen helpotukset:

Hallitus toteuttaa yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä ja alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti 1.6.2020 mennessä. Alennus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lisäksi TyEL-maksua lykätään kolmella kuukaudella. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja. Tämän käytännön voimaantulon osalta kannattaa olla yhteydessä omaan työeläkevakuutusyhtiöön.  Jotkut eläkevakuutusyhtiöt ottavat muutokset käyttöön automaattisesti.

Esim. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tiedottaa sivuillaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyviä laskuja. Näille laskuille voidaan poikkeussäännön puitteissa sopia kolme kuukautta pidemmästä maksuajasta.

MUUTOKSET YRITTÄJIEN YEL-VAKUUTUSMAKSUIHIN ILMARISESSA

Olemme siirtäneet vakuutusmaksujesi eräpäivää kolme kuukautta eteenpäin. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään.  Lisäämme laskulle kahden prosentin vakuutusmaksukoron alkuperäisen ja uuden eräpäivän väliseltä ajalta. Eräpäivien siirroista syntyneet korot laskutamme tulevilla laskuilla.

MUUTOKSET YRITYSTEN TYEL-VAKUUTUSMAKSUIHIN ILMARISESSA

Jos et pysty maksamaan TyEL-vakuutusmaksuasi eräpäivään mennessä, voit sopia 20.3.2020 – 30.6.2020 erääntyvien laskujesi (helmi-toukokuun palkanmaksua koskien) eräpäivän siirrosta ennen eräpäivää kanssamme.

Voit siirtää yllä mainitulla aikavälillä erääntyvien maksujen eräpäivää enintään viiden kuukauden päähän palkanmaksukuukaudesta. Jos esimerkiksi maaliskuussa maksamistasi palkoista erääntyy vakuutusmaksu 30.4.2020, voit siirtää vakuutusmaksun erääntymään viimeistään 30.8.2020. Vakuutusmaksu pitää sisällään kahden prosentin vakuutusmaksukoron palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden lopusta eräpäivään. 

Verkkosivuillemme on tulossa toiminnallisuus, jolla voit siirtää TyEL-vakuutusmaksusi eräpäivää uusien linjausten mukaisesti. Tämä koskee myös jo erääntynyttä maaliskuun laskuasi.

Lomauttaminen ja YT-menettely:

Lomauttamisesta tehdään yrityksille mahdollisimman joustavaa ja edullista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Asiaa koskeva lakimuutos tulee ilmeisesti voimaan lähiaikoina.Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään.

Lomauttamista ja YT-menettelyä koskevia säännöksiä ja määräaikoja on myös eri alojen työehtosopimuksissa. Tällöin tulevat sovellettavaksi työehtosopimuksen määräykset yhteistoimintalain sijaan. Työehtosopimuksiin liittyviä YT määräaikoja on jo muutettu määräaikaisesti useissa työehtosopimuksissa työnantaja ja työntekijäliittojen keskinäisin sopimuksin. Tällöin voidaan jo nyt soveltaa työehtosopimusten mukaisia uusia, kevennettyjä määräaikoja.

Palkansaajien työttömyysturvan parannuksia:

Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Työttömyysturvalainsäädäntöä täsmennetään siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Työssäoloehtoa lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen. Lisäksi sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta. Valtio myös varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.

Yrittäjien ja freelancereiden tomeentulo turvataan:

Lisäksi hallitus päätti helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Tämän osalta selvittelyn alla on vielä muutoksen yksityiskohdat.

Lisätietoja

Tom Hoffström
Vero-osaston johtaja, VT
Oy Tuokko Ltd
+358 400 820 697
tom.hoffstrom@tuokko.fi

Pia Hatinen
Veroasiantuntija, KLT
Oy Tuokko Ltd
+358 40 455 3444
pia.hatinen@tuokko.fi