Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus

 

Tuloverolain uusi 69 b § toi muutoksia työnantajan kustantaman koulutuksen verotukseen. Veronalaista tuloa ei muodostu työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Muutos on tervetullut, sillä työtehtävien, työelämän ja yritystoiminnan jatkuvan muutoksen myötä tarve lisäkoulutukselle monissa eri muodoissa on välttämätöntä myös työnantajan kannalta.

Uusia säännöksiä voidaan soveltaa 1.1.2018 maksettuihin koulutuskustannuksiin, vaikka koulutus olisi alkanut jo aikaisemmin.

Koulutuksen verovapaus

Koulutuksen katsotaan pääsääntöisesti tapahtuvan työnantajan intressissä, jos työnantaja päättää kustantaa työntekijän koulutuksen ja maksaa sen suoraan koulutuksen järjestäjälle. Verovapaus edellyttää voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ja se koskee myös yhtiön johtoa, osakkaita ja henkilöyhtiön yhtiömiehiä edellyttäen, että nämä työskentelevät yhtiössä. Työtehtävien tai työnantajan vaihtuminen konsernin sisällä ei vaikuta koulutuksen verovapauteen.

Elinkeinonharjoittajan tai maatalouden oman kouluttautumisen kustannuksiin säännös ei sovellu, koska nämä henkilöt eivät toimi työsuhteessa yrityksessään.

Täydennys- ja jatkokoulutuksen lisäksi verovapaata voi olla myös tutkintoon johtava peruskoulutus; ja vastaava ulkomainen koulutus.

Jos koulutus on palkinto hyvästä työsuorituksesta tai sen on sovittu korvaukseksi tehdystä työstä, syntyy siitä verotettava etuus.

Ajokortin kustantamisen verovapauden edellytyksenä on, että auton ajaminen kuuluu työntekijän työtehtäviin – pelkästään työkohteisiin siirtymiseen liittyvää ajamista ei pidetä työtehtäviin kuuluvana.

Matkakustannusten verovapaus

Koulutukseen liittyvien matkakustannusten korvauksiin sovelletaan yleisiä matkakustannuksia koskevia säännöksiä. Ylioppilastutkintoon, ammatilliseen perustutkintoon, alempaan tai ylempään ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoon liittyvät matkat eivät kuitenkaan oikeuta verovapaisiin korvauksiin.

Esimerkiksi MBA-, DBA ja EMBA-tutkintojen suorittamiseen liittyvät matkakustannukset korvaukset ovat kuitenkin verovapaita, sillä nämä koulutukset eivät kuulu Suomen virallisen tutkintojärjestelmän piiriin.

Rajoitukset eivät koske jatkotutkintoja, kuten lisensiaatin tai tohtorin tutkintoja tai ammatillisia jatkotutkintoja.

Koulutuskustannusten verovähennyskelpoisuus

Koulutuksesta työnantajalle aiheutuvat kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Koulutuskustannukset ovat vähennyskelpoisia myös silloin, kun koulutuksesta syntyy työntekijälle verotettavaa tuloa; tällöin palkkamenoina.

Koulutusvähennys

Mikäli muut koulutusvähennyksen edellytykset täyttyvät, voi myös uuden säännöksen mukaisesta työntekijälle verovapaasta koulutuksesta.

Verohallinnon ohje

Lisätietoa ja esimerkkejä löytyy Verohallinnon 25.4.2018 antamasta ohjeesta A267/200/2017 ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus” tästä.

Leena Juusela
DE, veroasiantuntija,
Veropalvelut – arvonlisävero,
+358 44 018 0354
leena.juusela@tuokko.fi