Verotusmenettelyn muutokset 1.11.2017 alkaen – uudet palvelut OmaVerossa

Kirjoittaja

Leena Juusela
Senior Tax Manager, DE, Veropalvelut – Arvonlisävero, Turku
+358 44 018 0354

Omaveron muutokset

Verotusmenettelyyn on tullut paljon muutoksia, erityisesti OmaVeroon, jonka sisältö on laajentunut huomattavasti. OmaVerossa voi nyt antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen, hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa, tilata verovelkatodistuksen, tehdä maksujärjestelypyynnön (koskee toistaiseksi vain oma-aloitteisia veroja, yhteisön tuloveroja, lahjaveroa ja perintöveroa), tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta, hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta, hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta sekä hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen. Kokeneiden asiantuntijoidemme veroneuvonta auttaa tarvittaessa.

Yhteisöjen tuloveroilmoittaminen

1.11.2017 alkaen yhteisöjen tuloveroilmoitukset on annettava sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa OmaVerossa, Ilmoitin.fi-palvelussa tai Tyvi-palvelujen kautta. Verohallinnon Yhteisöjen veroilmoituspalvelun käyttö päättyi lokakuun lopussa, mutta palvelu on katselutilassa 2.5.2018 asti.

Ennakkovero

Ennakon täydennysmaksu poistui käytöstä 1.11.2017. Se on korvattu lisäennakolla, jota on haettava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita verovuoden päättymisen jälkeen.

Yhteisöjen on tehtävä ennakkoa ja lisäennakkoa koskeva hakemus sähköisesti OmaVerossa ja päätöksen saa heti. Lisäennakon eräpäivän saa valita; se voi kuitenkin olla enintään kolmen viikon kuluttua. Ennakon muutosta voi hakea verotuksen päättymiseen asti. Ennakot luetaan verovuoden verotuksessa hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty.

Ennakoiden maksaminen on korotonta, jos ennakon eräpäivä on verovuoden tai sitä seuraavan kuukauden aikana ja se maksetaan viimeistään eräpäivänä.

Jos lisäennakon eräpäivä on verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäinen päivä tai tämän jälkeen, ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 2 prosenttia vuonna 2017. Jos ennakko maksetaan myöhässä, viivästyskorko on 7 prosenttia vuonna 2017. Vuoden 2018 korko ei ole vielä tiedossa. eräpäivää seuraavasta päivästä siihen asti, kun vero on maksettu. Uusia viivästyskorkosäännöksiä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden osalta 1.11.2017 alkaen ja muiden osalta 1.11.2018 alkaen.

Maksaminen, palautukset ja viitenumerot

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroille eli ennakoille, lisäennakoille ja jäännösverolle on marraskuusta 2017 alkaen oma viitenumero. Myös yhteisöjen tuloverojen tilinumero muuttui. Oma-aloitteisten verojen, perintöveron ja lahjaveron viitenumerot säilyvät ennallaan.

Verolajikohtaiset viitenumerot ja tilinumerot löytyvät OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Jo erääntyneiden verojen maksuissa voi käyttää edelleen asiakasviitenumeroa verolajista riippumatta.

Yhteisön ja yhteisetuuden sekä muun arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn verovelvollisen tilinumeron ilmoittaminen palautuksia varten on tehtävä sähköisesti; tämä muutos tuli voimaan jo 1.2.2017.

Verohallinto voi kuitenkin käyttää veronpalautuksen erääntyneisiin veroihin verotuksen valmistumispäivästä alkaen. Veronpalautusta ei voida maksaa, jos veroilmoituksia on antamatta tai niissä on puutteita. Sekä oma-aloitteiset verot että tulovero otetaan huomioon: jos joko oma-aloitteisten verojen tai tuloveron ilmoituksissa on puutteita, Verohallinto ei voi palauttaa kumpaakaan veroa.

OmaVeron yhteenvedon uudet tiedot

Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset merkitään marraskuusta lähtien yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot ovat jo näkyneet aiemmin. Yhteenveto tulee OmaVeroon seuraavan kuun alussa. Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset näkyvät ensimmäisen kerran yhteenvedolla joulukuun alussa.

Yhteenvedolla on myös maksuhuomautus, jos veroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Erillisiä maksuhuomautuksia ei enää lähetetä, joten maksutilannetta on seurattava itse.

Muut uudet palvelut OmaVerossa

Todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen voi marraskuusta alkaen tilata OmaVerossa.
Todistus tulee tilauksen jälkeen OmaVeroon, josta sen voi itse tulostaa. Todistus lähetetään edelleen myös postitse. Vero.fi:ssä oleva sähköinen verovelkatodistuksen tilauslomake poistuu myöhemmin käytöstä.

Myös maksujärjestelypyyntö siirtyi 1.11.2017 OmaVeroon, jossa sitä voi pyytää oma-aloitteisille veroille, yhteisön tuloveroille, perintöverolle ja lahjaverolle. Maksujärjestelypyynnön verkkolomake vero.fi:ssä jää edelleen käyttöön muita verolajeja varten.

Muutoksia verotukseen 2018

Työantajien maksut alenevat. Sairausvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,86 % (2016 1,08 %). Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista siirtyy osa työntekijöiden maksuosuuteen.

Työntekijän TyEL-maksut nousevat 0,20 % ja ovat ensi vuonna 7,85 % ikäryhmässä 53-62 vuotta ja muilla 6,35 %. Työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,30 % ja on ensi vuonna 1,90 %. Veroasteikon tulorajat nousevat jonkin verran ja niiden ylittävältä osalta perittävät prosentit alenevat 0,25 prosenttiyksikköä. Tämä veronkevennys kompensoi suurimman osan työntekijöiden TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksista.

Asuntovelan korkovähennysoikeus alenee 35 prosenttiin vuonna 2018 (25 % vuonna 2019).
verovuonna 2018 – 25 prosenttia vuonna 2019. Lapsilisien leikkausta kompensoimaan tarkoitettu lapsivähennys poistuu.

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä nousee 40 eurolla ja työtulovähennyksen enimmäismäärä 80 eurolla.

Yle-veron maksukynnys nousee 10 294 eurosta 14 000 euroon ja sen enimmäismäärä nousee 143 eurosta 163 euroon.

Työnantajan kustantama koulutus voi olla työntekijälle verovapaata, jos koulutus olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta.

Päivärahojen (tilapäisen työskentelyn) aikarajaa pidennetään kahdesta kolmeen vuoteen.
Verohallinto on 29.11.2017 antanut päätöksen A235/200/2017 verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä nousee 41 sentistä 42 senttiin kilometriltä ja kotimaan kokopäiväraha 41 eurosta 42 euroon. Lisätietoja tästä.

Myös vuoden 2018 luontoisetupäätös on annettu 28.11.2017, diaarinumero 227/200/2017. Lue lisää.

Arvonlisäverotus 2018

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten osalta. Muiden osalta arvonlisäveron perii jatkossakin Tulli.