Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen muutokset 1.5.2018

Kirjoittaja

Elisa Vuorinen
Senior Tax Associate, KTM, KLT, Veroasiantuntija, Veropalvelut
+358 50 410 8152

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen verotusmenettelyä ja seuraamusmaksujen yhtenäistymistä koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2018 ja niitä sovelletaan verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

Tuloverotuksen reaaliaikaisuus

Toukokuun alussa voimaantulevan lakimuutoksen myötä yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotus päättyy verovuodesta 2018 lähtien verovelvolliskohtaisesti viimeistään 10 kuukauden kuluessa verovelvollisen verovuoden päättymisestä. Jatkossa verotus päättyy siten useimmissa tapauksissa nykyistä aiemmin.

Verotuksen päättymispäivä on ilmoitettu verotuspäätöksessä. Verohallinto lähettää verotuspäätökset nykyiseen tapaan pääsääntöisesti ennen verotuksen päättymistä.

Mikäli veroilmoitusta korjataan tai täydennetään ennen verotuksen päättymistä, Verohallinto lähettää verovelvolliselle uuden verotuspäätöksen, jossa on ilmoitettu myös verotuksen päättymispäivä. Verotus päättyy uudessa verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä myös silloin, kun Verohallinto on ilmoittanut verotuksen jatkamisesta valvontatoimen keskeneräisyyden vuoksi.

Myös verovuoden ennakkoveroihin tehtävien muutosten myötä Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, jos ennakkoveroja koskeva päätös tehdään ensimmäisen verotuspäätöksen jälkeen. Verotuksen päättymispäivä ei kuitenkaan muutu, mikäli kyse on ollut vain ennakkoveroja koskevasta päätöksestä.

Lakimuutoksen myötä veronpalautusten ja jäännösverojen maksuissa noudatetaan verovelvolliskohtaisia maksupäiviä. Maksupäivät määräytyvät verotuksen päättymispäivän mukaan ja maksupäivät on ilmoitettu verotuspäätöksessä. Verotuksen päättymispäivän lykkääntyminen voi siirtää myös veronpalautusten ja jäännösveron maksupäivää myöhemmäksi.

Verotuksen päättymiseen sidotut vaatimukset tulee pääsääntöisesti esittää ennen verovelvolliskohtaista verotuksen päättymistä. Verotuksen päättymisen jälkeen vahvistetusta tilinpäätöksestä aiheutuvat muutokset voidaan kuitenkin ilmoittaa Verohallinnolle verotuksen päättymisen jälkeenkin. Ilmoitus tulee tehdä viivytyksettä.

Mikäli verotuksen päättymisen jälkeen verovelvollinen hakee muutosta verotukseen oikaisuvaatimuksella, Verohallinto tekee täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävä verotuspäätös voi olla joko verovelvollisen vaatimuksen mukainen tai siitä poikkeava. Mikäli täydentävä verotuspäätös poikkeaa verovelvollisen tekemästä vaatimuksesta, Verohallinto kuulee verovelvollista sekä perustelee päätöksensä. Muutosta täydentävään verotuspäätökseen haetaan normaalin menettelyn mukaisesti verotuksen oikaisulautakunnalta.

Muutos seuraamusmaksuihin

Lakimuutoksen 1.5.2018 voimaantulon jälkeen Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun, mikäli yhteisön veroilmoitus annetaan myöhässä tai jo annettua veroilmoitusta täydennetään ennen verotuksen päättymistä verovelvollisen vahingoksi. Määrättävä myöhästymismaksu on 100 euroa ja se määrätään verotuspäätöksellä pääsääntöisesti ilman kuulemismenettelyä.

Myöhästymismaksua ei näin ollen määrätä verovelvollisen hyväksi vaikuttavien tietojen kuten vähennysten ilmoittamisesta. Myöhästymismaksua ei myöskään määrätä, mikäli veroilmoitus on annettu myöhässä verovelvollisesta riippumattomista syistä, laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönti johtuu esimerkiksi ylivoimaisesta esteestä.

Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen, mikäli veroilmoitusta ei ole annettu ennen verotuksen päättymistä tai veroilmoitus tai muu vaadittu selvitys sisältää puutteita tai virheitä.

Veronkorotuksen määrä lasketaan kaavamaisesti perustason mukaisesti tai perustasosta korotetun tai alennetun mukaisesti. Veronkorotus lasketaan lisätystä tulosta, eli veronalaiseen tuloon tehtävästä lisäyksestä.

Veronkorotukset 1.5.2018 alkaen ovat seuraavat:

  1. Perustason veronkorotus on 2 %

2. Korotettu veronkorotus on 3 – 10 %

Korotukseen vaikuttaa laiminlyönnin toistuvuus sekä verovelvollisen ilmeinen piittaamattomuus verotuksen velvoitteita kohtaa

3.  Alennettu veronkorotus on 1 %

Veronkorotuksen alentamiseen vaikuttavat asian tulkinnanvaraisuus tai epäselvyys ja perustasoisen veronkorotuksen kohtuuttomuus. Alennettua veronkorotusta sovelletaan myös, kun kyse on ulkomaan tulosta, jonka kaksinkertainen verotus poistetaan tai hyvitetään Suomessa eikä asiaan liity korottavia tekijöitä.

4. Arvioimalla toimitetun verotuksen veronkorotus on 5 %

5. Veronkorotus on 0,5 %, kun verovelvollinen vaatii virheen korjaamista verotuksen päättymisen jälkeen.

6. Veronkorotus on enintään 25 000 euroa, kun verovelvollinen laiminlyö siirtohinnoitteluun liittyviä velvoitteitaan, yleisesti          verovelvollinen tai kiinteä toimipaikka laiminlyö maakohtaisen esittämisvelvollisuuden tai ulkomaille maksetusta verosta on vaadittu aiheetonta vähennystä.

7. Veronkorotus on vähintään 150 euroa, kun ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin korjauksen myötä verovelvolliselle ei lisätä verotettavaa tuloa tai määrätty prosenttiperusteinen veronkorotus on alle 150 euroa.Veronkorotusta ei määrätä verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tiedon ilmoittamisesta, ellei kyse ole toistuvasta laiminlyönnistä tai selvästä piittaamattomuudesta verotuksen velvoitteita kohtaan. Laiminlyönnin vähäisyyden tai sen taustalla olevan pätevän syyn vuoksi Verohallinto voi jättää veronkorotuksen määräämättä. Lisäksi alennettu veronkorotus voidaan jättää määräämättä, mikäli se olisi olosuhteet huomioiden kohtuutonta.